PROFESJONALIZM        BEZPIECZEŃSTWO        PEWNOŚĆ        DOKŁADNOŚĆ
  tel.: 022 6273677
  fax.: 022 6298003
  kontoplus@kontoplus.pl

System kalkulacji cen na oferowane usługi

System kalkulacji cen na oferowane usługi każdorazowo określany jest w umowie z poszczególnymi Klientami. W obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych, które to prace cechują się względnie stałym rytmem operacyjnym ogólne zasady współdziałania z klientem stosowane przez firmę KONTO PLUS sp. z oo. przedstawiają się następująco:

Obowiązki firmy KONTO PLUS sp. z oo.

Stały nadzór nad zmianami w przepisach prawa z szeroko pojętego obszaru rozliczeń podatkowych (PDOF, PDOP, VAT, podatki lokalne i inne) i pracowniczych (ZUS, Kodeks pracy) i finansowych w powiązaniu z przepisami o rachunkowości, prawa handlowego i cywilnego.

Współudział lub samodzielna realizacja - zgodnie z decyzjami klienta i wzajemnymi ustaleniami - w zakresie opiniowania projektów umów, sporządzania biznesplanów, wniosków kredytowych itp.

Przyjmowanie i weryfikacja formalna dokumentów księgowych - preferujemy cotygodniowe przekazywanie dokumentów.

Bieżące prowadzenie ewidencji księgowej wraz z dokumentacją towarzyszącą (ewidencje, rejestry, karty wynagrodzeń itp.).

Sporządzanie zamknięć miesięcznych i rocznych wraz z deklaracjami, sprawozdaniami i przelewami.

Archiwizowanie dokumentów księgowych.

Obsługa osób przeprowadzających w firmie kontrole podatkowe, zusowskie lub inne.

Zakres współpracy ze strony klienta

Prowadzenie dokumentów obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.

Akceptowanie dokumentów pod względem merytorycznym.

Przekazywanie dokumentów księgowych do firmy KONTO PLUS sp. z oo. - (przekazanie dokumentów następuje każdorazowo na podstawie pokwitowania przez Spółkę).

Uszczegółowienie przedstawionych zasad następuje w indywidualnej umowie.

Ogólne zasady rozliczeń

 1. Firma KONTO PLUS sp. z oo. przedstawia klientowi fakturę vat wraz z przedłożeniem do podpisu comiesięcznej deklaracji VAT-7. Zazwyczaj następuje to w terminie 10 - 20 każdego miesiąca.
 2. Oczekiwany termin zapłaty za wykonane usługi wynosi 7 dni.
 3. Podstawą fakturowania jest szczegółowe, ilościowe rozliczenie wykonanych prac przez Spółkę wycenionych według wcześniej uzgodnionego cennika usług; rozliczenie ilościowe prac jest każdorazowo specyfikowane na fakturze.

Cennik usług

  Podstawowa zasada cennika to zachowanie warunku zgodnie z którym koszt świadczonych przez nas usług musi być niższy niż utrzymywania własnej służby księgowej.
  Firma KONTO PLUS sp. z oo. stosuje w wycenie umów tzw. opłatę stałą, która obejmuje:
 • stałe utrzymywanie gotowości usługowej na rzecz klienta (rezerwa kadrowa i przetwarzania komputerowego),
 • stały nadzór nad zmianami w przepisach prawa z szeroko pojętego obszaru rozliczeń podatkowych (PDOF, PDOP, VAT, podatki lokalne i inne) i pracowniczych (ZUS, Kodeks pracy) w powiązaniu z komplementarnymi przepisami, a w szczególności: rachunkowości, prawa handlowego i cywilnego.
 • konsultacje w zakresie podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych zwłaszcza w kontekście przełożeń podatkowych na działalność klienta,
 • opiniowanie umów w powiązaniu z ich relacją do rozliczeń księgowych i podatkowych,
 • ciągła gotowość w zakresie bieżącej konsultacji podstawowych problemów księgowo-podatkowych,
 • realizację usług dotyczących sporządzania deklaracji CIT-2, PIT-4 i VAT 7.

Pozostałe prace wyceniane są zgodnie z cennikiem z uwzględnieniem ilościowego rozliczenia wykonanych prac obejmujące: liczbę operacji księgowych, ilość zapisów w rejestrach VAT, liczbę sporządzanych deklaracji typu PIT-11/8B, liczbę czynnych pracowników w bazie płacowej, sprawozdania GUS.

Copyright © 2005 KontoPlus Sp. z o.o.