PROFESJONALIZM        BEZPIECZEŃSTWO        PEWNOŚĆ        DOKŁADNOŚĆ
  tel.: 022 6273677
  fax.: 022 6298003
  kontoplus@kontoplus.pl

Informacje o firmie Konto Plus sp. z oo.

Nazwa firmy:

KONTO PLUS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba firmy:

00-672 Warszawa, ul. Piękna 47/11

Podstawa działalności:

Wpis w KRS pod numerem 0000186169

Numer identyfikacji podatkowej NIP:

NIP nr 527-02-05-878.

Przedmiot działalności:

Wiodącym kierunkiem aktywności gospodarczej firmy Konto Plus sp. z oo. jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ponadto firma realizuje również prace związane z korygowaniem ewidencji księgowych, opracowywaniem projektów organizacji księgowości, przygotowywaniem wniosków kredytowych, wykonywaniem analiz ekonomiczno - finansowych, biznes planów itp.

Doświadczenia (historia działalności firmy, kierownictwo firmy)

Spółka KONTO PLUS została utworzona w 1991 roku. Przedstawiony powyżej przedmiot działalności firmy jest prowadzony nieprzerwanie od czasu utworzenia Spółki. Doświadczenie Spółki obejmuje prowadzenie ksiąg dla spółek jawnych, spółek z o.o. i S.A., fundacji, stowarzyszeń. Ewidencja księgowa klientów spółki prowadzona jest z wykorzystaniem techniki komputerowej. Spółka posiada biuro w centrum Warszawy użytkowane na podstawie długoterminowej umowy najmu. Aktualnie Spółka zatrudnia 7 osób na podstawie umów o pracę. Spółka posiada Zarząd dwuosobowy, który pracuje w niezmienionym składzie od czasu utworzenia Spółki. Członkowie Zarządu angażują się w bezpośrednią obsługę klientów; posiadają kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez Ministra Finansów zezwoleniami na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Uczestniczą aktywnie w pracach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Usługi Spółki obejmują także sporządzanie analiz, biznes planów i wniosków kredytowych. Spółka posiada pełne ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód w ramach prowadzonej działalności.

Referencje

Praktyka działalności KONTO PLUS sp. z oo. wskazuje, że przedmiot usług świadczonych przez spółkę nie sprzyja eksponowaniu informacji o jej klientach. W ocenie Zarządu spółki dobrymi rekomendacjami prowadzonych przez spółkę prac jest jej nieprzerwana działalność na trudnym merytorycznie rynku usług finansowo - księgowych (zwłaszcza w związku z bezpośrednią stycznością z prawidłowym określaniem należności publicznoprawnych), pozytywnie przeprowadzone kontrole przez biegłych rewidentów i organa skarbowe oraz skuteczność w realizacji wniosków kredytowych klientów.

Copyright © 2005 KontoPlus Sp. z o.o.