PROFESJONALIZM        BEZPIECZEŃSTWO        PEWNOŚĆ        DOKŁADNOŚĆ
  tel.: 022 6273677
  fax.: 022 6298003
  kontoplus@kontoplus.pl

PAKIET KSIĘGOWY:

W ramach kompleksowej obsługi prowadzenia ksiąg rachunkowych KONTO PLUS Sp. z o.o. wykonuje między innymi:

 1. prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych wraz z formalną kontrolą dokumentów pod względem rachunkowym i prawidłowości zastosowania stawek podatku VAT, z uwzględnieniem identyfikacji w firmie miejsc powstawania w firmie zysków i strat (w ramach prowadzenia elementu rachunkowości zarządczej),
 2. ewidencję rozliczeń z kontrahentami firmy,
 3. prowadzenie planu amortyzacji i rozliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 4. prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów w zakresie podatku VAT,
 5. comiesięczne sporządzanie deklaracji podatkowych CIT-2, PIT-4, VAT-7 wraz z przelewami,
 6. comiesięczne sporządzanie następujących raportów: rejestru otrzymanych dokumentów księgowych, wykonanych zapisów księgowych, bilansu próbnego i sprawozdanie o wyniku finansowym firmy,
 7. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa),
 8. sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 9. sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie informacji księgowych,
 10. udzielanie konsultacji i wyjaśnień. Dokumenty przyjmujemy każdorazowo od Klienta za pokwitowaniem. PAKIET PŁACOWY:
 11. rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i sporządzanie list płac (wraz z opcją przygotowywania dla Klienta przelewów na konta osobiste pracowników),
 12. rozliczanie wynagrodzeń osób współpracujących (umowy zlecenia, umowy o dzieło, pozostałe),
 13. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 14. przygotowywanie rozliczeń pracowników i osób współpracujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a w tym sporządzanie PIT-4, PIT-11/8B, PIT-8A i in. wraz z przelewami,
 15. przygotowywanie całości dokumentów rozliczających firmę z ZUS,
 16. udzielanie konsultacji i wyjaśnień.

  PAKIET FINANSOWY I UZUPEŁNIAJĄCY:

 17. opracowywanie zasad rachunku kosztów z uwzględnieniem struktury ośrodków odpowiedzialnych za koszty i zyski,
 18. sporządzanie według uzgodnionych wzorów okresowych raportów dla kierownictwa zwłaszcza według struktury w firmie miejsc odpowiedzialnych za powstawanie kosztów i zysków,
 19. sporządzanie raportów problemowych (w zależności od zapotrzebowań i uzgodnień),
 20. sporządzanie wniosków kredytowych (kredyty obrotowe, inwestycyjne, inne), opracowywanie biznes planów,
 21. przygotowywanie zestawu dokumentów na zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe,
 22. opracowania planów kont wraz z projektami zarządzeń wprowadzających,
 23. opracowywanie zasad obiegu dokumentów,
 24. udzielanie konsultacji i wyjaśnień.

Copyright © 2005 KontoPlus Sp. z o.o.